Region Stockholm utlyser gestaltningsuppdrag för markmålning utomhus

0
217

Gestaltningsuppdrag för markyta utomhus vid St Görans sjukhus.

Region Stockholm inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag för framtidens S:t Görans sjukhus. Uppdraget avser utformning av ett två-dimensionellt konstverk på marken vid en utomhusgård.

Utlysning finns att läsa i sin helhet på kulturförvaltningens webbplats.

Bakgrundsbeskrivning

En omfattande om- och nybyggnation vid S:t Görans sjukhus pågår och är en strategisk investering som syftar till att möta de behov som den framtida sjukvården står inför. Nya huskroppar har byggts i anslutning till befintliga byggnader. Byggnationen vid sjukhuset ska tillgodose behovet av generella och flexibla vårdlokaler för behandling, slutenvård och öppenvård. I denna stora investering är konstnärlig gestaltning en viktig del. Med konstnärers olika uttryck och tilltal får sjukhusmiljön en mänsklig dimension. Genom gestaltningarna fortsätter en tradition av platsspecifik konst på St. Görans sjukhus. Konsten följer människornas rörelser genom hela anläggningen. Förutom i patientnära miljöer finns det konstnärliga gestaltningar i gemensamma utrymmen som korridorer, hisshallar och entréer.

Byggnationen slutförs i etapper och under 2021 kommer stora delar av de ny-och ombyggda lokaler tas i bruk av vården. Ett flertal nya konstnärliga gestaltningar har redan färdigställts vid sjukhuset under projektets gång, och bildar en spännande ny helhet tillsammans med de äldre gestaltningarna på platsen.

Om det konstnärliga uppdraget

I stort handlar uppdraget om att se möjligheter för ett konstverk med placering på öppen gård utomhus. På grund av de fysiska förutsättningarna på platsen förordas ett tvådimensionellt arbete direkt på markstenen. Färg och andra material som skall ingå i produktionen av konstverket skall ha en hög hållfasthet och vara anpassade för applikation utomhus. Val av färg och annat material för uppdraget sker i samråd med projektledare från kulturförvaltningen och byggprojektet.

Gestaltningen ska ge karaktär och identitet till denna rumslighet. På grund av hur tätbebyggt hela sjukhusområdet är, kommer utsikten från de olika våningsplanen som är riktade mot denna gård vara begränsad till den intilliggande huskroppen. Ett konstverk på platsen kan bli ett intressant blickfång oavsett om man har utsikt från bottenplan eller högsta våningen. Utformningen av konstverket skall ske med framtida drift i åtanke. Slitage och skador som kan uppstå i framtiden skall kunna åtgärdas av extern part utifrån konstnärens instruktioner och ritningar.

Region Stockholm ställer följande krav på konstnärliga gestaltningar:

  • Konstverk(en) ska förhålla sig till vårdmiljöns specifika egenskaper och operationella villkor, såsom fysisk säkerhet och tillgänglighetsaspekter, transportsflöden, hygien med mera.
  • Miljömässiga hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kulturförvaltningen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas.
  • Konsten som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv. Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås.